Projekty vědy a výzkumu a podpory zdraví podpořené státní nebo zahraniční dotací ukončené ve ZÚ se sídlem v Ostravě

2018


Moravskoslezský kraj

Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Ostrava

Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy Kunčiček a Ostravy Hrabové
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2018
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


2017

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřící techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017 (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017
www.ims-msk.cz


A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials (EU – 7.RP)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2/2017
www.nanoreg.eu


2016

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic a semimobilní měřící techniky sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy a v Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016
www.ims-msk.cz


2015

Provoz projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v MSK kraji v letech
2012-2015  (Moravskoslezský kraj)

Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012-2015
www.ims-msk.cz


Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015
http://ovzdusi.envinet.cz/


Aktualizace a digitalizace databáze REZZO I-IV za účelem zjištění podílů jednotlivých zdrojů na imisní situaci MSK (EU, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015


Provoz automatických měřících stanic umístěných v Ostravě-Radvanicích, Ostrava-Bartovicích a Ostravě-Mariánských Horách a provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2015


2014

Projekt: „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy“
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2013 – 2014


Celostátní monitoring ovzduší (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014


Modernizace Národní referenční laboratoře pro komunální hluk (MZ ČR: IOP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014
Tento projekt je spolufinancován z prosředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Modernizace laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (MZ ČR: IOP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014
Tento projekt je spolufinancován z prosředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu (EU – OPPS ČR-PR)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2010 – 2014
www.air-silesia.eu


2013

Sérologický přehled
období řešení: 2012-2014
https://zuova.cz/Home/Page/Serologicky-prehled-2013


Buněčné testovací sady CellKit (MPO)
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení: 2010–2013


Realizace úspor energie – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (EU, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2013


2012

Focus on Key Sources of Environmental Risks (Central Europe)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2008 – 2012
http://projectfoks.zuova.cz/


Adaptowanie rozwiązań oraz opracowanie wspólnej metodyki poboru prób i oznaczeń w zakresie PCDD/PCDF i innych zanieczyszczeń organicznych z rekomendowanej listy PRTR (OP Kapital Ludzki)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2010 – 2012


Mobilní monitoring imisí (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2012


2011

Full-chain and uncertainty approaches for assesing health risks in future environmental scenarios (EU-6. RP, MŠMT)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2007 – 2011
www.2-fun.org


Informační monitorovací systém v Moravskoslezském kraji (ERDF, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2008 – 2011
www.ims-msk.cz


Monitoring nanočástic v životním prostředí (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2011


2010

Kovy a související látky v pitné vodě (MŠMT, COST)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 – 2010


Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory (MŽP)
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 – 2010


Technologie pro destrukci persistentních organických látek (POP) (MPO-IMPULS)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2008 – 2010


Molekulárně-biologická analýza a klinický význam širokospektrých beta-laktamáz v podmínkách České republiky (IGA MZ ČR)
Příjemce: Univerzita Palackého Olomouc
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2009 – 2010


2009

Podrobné hodnocení funkční rozmanitosti IRES elementu viru hepatitidy C u pacientů a jeho možné důsledky pro budoucí léčbu (GA ČR)
Řešitel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Spoluřešitel: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 - 2009


Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice (IGA MZ)
Příjemce: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005-2009


Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitativní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek (MŠMT)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 – 2009


Nové informační nástroje pro analýzu zdravotnických dat v manažérských informačních systémech (MŠMT)
Příjemce: Slamka Consulting, s.r.o., Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 - 2009


2008

Retrospektivní sledování hladin indikátorových kongenerů PCB a vybraných chlorovaných pesticidů v séru české populace v období 1970-1996 (IGA MZ)
Příjemce: SZÚ, Praha
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 – 2008


Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (MDO)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, Brno
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2008


(Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry (GA AV)
Příjemce: Ústav biologie obratlovců AVČR
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 - 2008


Management of groundwater at industrially contaminated areas MAGIC (5C028) (EU- INTERREG III B CADSES, Neighbourhood programme)
Koordinátor: Grzegorz Gzyl, Central Mining Institute (GIG), Katowice
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2008
http://magic-cadses.com/


2007

HALE – Health and Languages for Europe. HALE CZ/05/B/P/LA/168009 (EU- LEONARDO DA VINCI – Community Vocational Training Action Programme)
Příjemce: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2007
http://www.nvf.cz/archiv/leonardo/leonardo_info/leoinfo17/zdravi.htm


Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možností vyžití GIS (IGA MZ ČR)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová
období řešení projektu: 2005 – 2007
více zde


Program Harmonizace s EU - Projekt Operačního programu Infrastruktura, priorita Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP (ERDF) Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map II. etapa – hluková mapa aglomerace Ostrava, kompletace výstupů ostatních zpracovatelů pro EU. Rozhodnutí 613-07-01 MZ-HEM
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007
více zde


2006

Program Harmonizace s EU - Projekt Operačního programu Infrastruktura, priorita Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP (ERDF) Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map. Iniciální aktivita I. Rozhodnutí 2/05 MEZ-HEM
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení 2005-2006
dotazy


Supervize při sanaci dioxinové zátěže Spolany Neratovice (FNM ČR)
Řešitel: Ing. J. Čížek, OPV s.r.o.,
Spoluředitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2003 – 2006


Energetické parametry biomasy (GA ČR, GA101/04/1278)
Řešitel: Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.,
Spoluřešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení 2004 - 2006


Výzkum a validace nových integrálních metod vzorkování persistentních organických látek, těžkých kovů se studiem toxicity pro aplikace ve vodním hospodářství (GA ČR, GA203/04/1457)
Řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2004 - 2006


Měření a výpočty emisních faktorů nelimitovaných polutantů při spalování směsných biopaliv v závislosti na jejich složení a provozních režimech (Ministerstvo dopravy České republiky, 1F54G/104/520)
Řešitel: Ing. Darek Galle, Centrum dopravního výzkumu Brno
Spoluřešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení 2005 – 2006


2005

Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu (IGA MZ ČR, NR8011)
Řešitel: Mgr. Eva Durnová, období řešení projektu: 2004 – 2005


SEKUNDA-prevence následků injekčního užívání drog (dotace MS kraj)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2003 - 2005


Metodika k výuce Zdravého chování ve výživě pro ZŠ a SŠ (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: MUDr. Lydie Ryšavá, období řešení projektu: 2005


Prevence HIV/AIDS v okrese Karviná (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2005


S mámou, tátou jíme zdravě (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: Mgr. Kamila Petrušková, období řešení projektu: 2005


Zdraví pro všechny v Moravskoslezském kraji (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: MUDr. Lydie Ryšavá, období řešení projektu: 2005


2004

PATY – Pollution and the Young (5. RTD program EU)
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení projektu: 2002 – 2004
více zde


HELEN
více zde


Prevence HIV/AIDS v okrese Karviná (dotace MZ ČR)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2004


Preventivní opatření ke zlepšení saturace jodem (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Lýdie Ryšavá, PhD., období řešení projektu: 2002 - 2004


Zdraví a edukování pedagogové - základ pro budoucnost (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc., období řešení projektu: 2003 - 2004


Co vše se dá udělat pro podporu zdraví na začátku 21. století (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc. období řešení projektu: 2004


Prevence nádorových onemocnění (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc. období řešení projektu: 2004


2003

Vědecko-výzkumný příspěvek k poznání a hodnocení expozice člověka a jeho zdravotních rizik (VZ MZ ČR, MZ06462829901)
Řešitel: MUDr. J. Volf (2001-2002), RNDr. P. Hapala (2003), období řešení projektu: 2001 - 2003
Dílčí výzkumný záměr: Identifikace mikroorganismů pomocí profilu mastných kyselin
Řešitel: Mgr. E. Durnová
Dílčí výzkumný záměr: Kontrola terapie a epidemiologie H.pylori
Řešitel: RNDr. I. Lochman, CSc.


Epidemiologický význam arbovirových a ehrlichiových koinfekcí (IGA MZ ČR, NI6667)
Řešitel:  RNDr. P. Zeman, CSc.
Spoluředitel: MUDr. J. Januška, období řešení projektu: 2001 – 2003


Studie vlivů vzniku POP látek při spalování odpadních olejů v komerčně dostupných kotlích malých výkonů, s cílem snížení jejich tvorby (GA ČR, GA101/01/0830)
Řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2001 - 2003


Ovlivnění prachem vyvolané fibroprodukce v plicích krys niacinem a taurinem (IGA MZ ČR, NJ6575)
Řešitel: RNDr. Jana Kubačková, období řešení projektu: 2001 – 2003


Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého (IGA MZ ČR, NJ6578)
Řešitel: Doc.MUDr. J. Horáček, CSC., Ostravská univerzita v Ostravě
Spoluředitel: RNDr.Jana Kubačková, , období řešení projektu: 2001 – 2003


Vliv životního stylu a socioekonomického postavení na zdraví obyvatel Ostravy a vytipování cílových rizikových skupin pro zdravotní intervenci (MS kraj)
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení projektu: 2003
více zde


Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: M.Hlavsová, období řešení projektu: 2003


Zdraví lidé dosáhnou svých cílů snadněji (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc., období řešení projektu: 2003


Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav obyvatel Ostravy a jejich ohrožení sociálním vyloučením a chudobou
více zde


2002

SES
více zde


 

Aktuality

Rozbor vody ze studny 2019
Využite akční nabídku rozboru vody ze studny
4. 4. 2019

Pozvánka na konferenci
12. konference zdravotnických pracovníků FNO a ZÚ Ostrava
28. 3. 2019

Modré světlo negativně ovlivňuje kvalitu spánku, odborníci doporučují dodržovat pravidla spánkové hygieny - tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví
http://www.mzcr.cz/dokumenty/modre-svetlo-negativne-ovlivnuje-kvalitu-spankuodbornici-doporucuji-dodrzovat-_16949_1.html
19. 3. 2019

Výskyt spalniček a možnosti laboratorního vyšetření
Informace k epidemii spalniček
18. 3. 2019

Pozvánka na seminář
Aktuální epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji pro praktické lékaře a pediatry, který se uskuteční dne 9.4.2019 v 16,00 hod. v hotelu Vista
6. 3. 2019

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8